Warunki gwarancji

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI DLA WYROBÓW SSA

 1. Okres gwarancji trwa 36 miesięcy i liczy się od daty sprzedaży.
 2. SSA odpowiada w ramach udzielonej gwarancji za wady fizyczne dostarczonego wyrobu, które powstały z powodu tkwiących w nim przyczyn, tj. za wady: konstrukcyjne, materiałowe, wykonawcze, jeżeli zmniejszają one użyteczność wyrobu, albo jeżeli nie posiada on właściwości, o których istnieniu zapewniono.
 3. SSA obowiązana jest usunąć ujawnione w okresie gwarancji wady według swego wyboru, przez dokonanie naprawy wyrobu albo jego wymianę na nowy.
 4. Termin usunięcia zgłoszonych w ramach gwarancji wad wynosi 10 dni roboczych licząc od daty dostarczenia wadliwego wyrobu do siedziby SSA. W przypadku skomplikowanej naprawy lub konieczności dokonania importu, okres ten ulega przedłużeniu o czas niezbędny ‐ jednakże konieczne jest złożenie w tym zakresie przez SSA odpowiedniego oświadczenia, popartego dokumentami.
 5. W przypadku nieuzasadnionej i zawinionej przez SSA zwłoki w usuwaniu wady, Odbiorca może po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu dodatkowego, albo odstąpić od umowy zakupu, albo zażądać obniżenia ceny.
 6. SSA nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne wynikające z:
  • naturalnego zużycia,
  • niewłaściwej eksploatacji,
  • przeciążenia,
  • użytkowania w niewłaściwym środowisku,
  • wprowadzenia modyfikacji lub napraw bez zgody SSA przez osoby nieuprawnione,
  • działania czynników zewnętrznych, które nie zostały przewidziane w karcie katalogowej wyrobu.
 7. Okres gwarancji na naprawy wynosi 3 miesiące, a na dostawy zastępcze 6 miesięcy, jednakże nie może skończyć się przed upływem pierwotnego terminu gwarancyjnego. Okres udzielonej gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas przerwy w eksploatacji spowodowany koniecznością usunięcia wady.
 8. Wyłącza się jakąkolwiek inną lub dalej idącą niż określoną powyżej odpowiedzialność SSA za wady fizyczne dostarczonego wyrobu. SSA nie odpowiada również za utracone zyski i straty pośrednie nabywcy wyrobu.
 9. Naprawa wyrobu wykonana w okresie gwarancyjnym przez osoby nieupoważnione przez SSA bądź też naruszenie plomby na wyrobie unieważniają uprawnienia z tytułu gwarancji.
Na górę